• تهران، خیابان امام خمینی، خیابان جیحون، انتهای مرتضوی، شماره 870
  • 9126789434 - 9125252912

کوپلینگ آتش نشانی

از کوپلینگ آتشنشانی برای اتصال بین خرطومی و یا شلنگ آتش نشانی با نازل ها و سایر قطعات آتش نشانی استفاده می شود. به طورتی که کوپلینگ داخل شلنگ و یا خرطومی قرار گرفته و بعد از سیمپیچی قابل استفاده و اتصال به سایر قطعات می باشند.

انواع کوپلینگ آتش نشانی

کوپلینگ آلومینیوم BS

جنس بدنه آلومینیوم

سیستم انگلیسی

سایز: “۶، “۵، ۴″، “۳/۴ ۲ ، ” ۱/۲ ۲ ، “۳/۴ ۱ ، “۱/۲ ۱

کوپلینگ آلومینیوم Storz

جنس بدنه آلومینیوم

سیستم المانی

سایز: “۶، “۵، ۴″، ” ۱/۲ ۲ ، “۲، “۱/۲ ۱

کوپلینگ برنزی BS

جنس بدنه برنج

سیستم انگلیسی

سایز: “۶، “۵، ۴″، “۳/۴ ۲ ، ” ۱/۲ ۲ ، “۳/۴ ۱ ، “۱/۲ ۱

کوپلینگ برنزی Storz

جنس بدنه برنج

سیستم المانی

سایز: ” ۱/۲ ۲ ، “۱/۲ ۱